Наредба № Н-4 от 27 ноември 2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № Н-4 от 27 ноември 2020 г.
за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър.
Чл. 2. (1) Обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществява въз основа на двустранна връзка между информационните системи на кадастъра и имотния регистър при спазване на следните принципи:
1. индивидуално разпределение на отговорностите между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Агенцията по вписванията (АВ) по въвеждане и актуализиране на данните;
2. достоверност и неоспоримост на получаваните данни.
(2) Двустранната връзка и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществяват въз основа на идентификатора на недвижимия имот.
(3) За имоти без идентификатор обменът на данни се изпълнява само за целите на създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Чл. 3. (1) Обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществява чрез:
1. изграждане на двустранен обмен на данни, при който се изпращат кодирани електронни съобщения между информационните системи на кадастъра и имотния регистър;
2. изпращане на данни за обектите на кадастъра от кадастралния регистър на недвижимите имоти след одобряване на кадастрална карта и кадастрални регистри;
3. изпращане на данни от партидите в информационната система;
4. използване на вътрешни административни електронни услуги, осигурени от информационните системи на кадастъра и имотния регистър съгласно раздел ІІІ.
(2) Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията привеждат функционирането на своите модули за регистрация на документи в съответствие с процедурите за обработване на документи в информационните системи на кадастъра и имотния регистър, като осигуряват взаимен достъп и обмен на документи между двете агенции, минимизиране на обема и дублирането на оригинали и копия на документите и максимално намаляване на документооборота на хартиен носител.
Чл. 4. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията изграждат двустранната връзка между двете информационни системи.
Чл. 5. След одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри АГКК уведомява АВ, като изпраща данните от кадастралния регистър на недвижимите имоти към момента на одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид във формат, съответстващ на формата по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
Чл. 6. В 7-дневен срок след изготвяне на електронните партиди с помощен характер АВ изпраща на АГКК създадените партиди на недвижими имоти в цифров вид в машинночетим формат.
Раздел II
Обмен на данни чрез електронни съобщения
Чл. 7. (1) Обменът на данни между информационните системи на кадастъра и на имотния регистър се осъществява посредством автоматично генериране и изпращане на електронни съобщения в машинночетим формат, като обменът започва:
1. за информационната система на кадастъра – след влизане в сила на кадастрална карта и кадастрални регистри;
2. за информационната система на имотния регистър – след предаване на данните по чл. 6.
(2) Електронните съобщения по ал. 1 съдържат данни в пълнота от регистрите на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър и функционалната връзка между тях.
Чл. 8. Информационната система на кадастъра генерира и изпраща електронно съобщение на информационната система на имотния регистър след:
1. изменение в основните кадастрални данни на обектите на кадастъра;
2.издаване на скица-проект/схема-проект за изменение в кадастралната карта.
Чл. 9. Електронните съобщения по чл. 8, т. 1 съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на създаване на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на промяната на данните в информационната система на кадастъра;
4. вид и обхват на изменението и вида на основните кадастрални данни, които са изменени;
5. идентификатори, номера на имотни партиди и основни кадастрални данни на обектите на кадастъра от актуалната кадастрална карта в обхвата на изменението;
6. идентификатори, номера на имотни партиди и основни кадастрални данни на обектите на кадастъра, които са променени;
7. връзка между идентификаторите на обектите на кадастъра от актуалната кадастрална карта в обхвата на изменението и идентификаторите на обектите на кадастъра, за които са изменени основните кадастрални данни;
8. функционална връзка между актуалните и променените основни кадастрални данни в обхвата на изменението;
9. връзка за достъп до електронния документ (скица или схема, която показва извършеното изменение).
Чл. 10. Електронните съобщения по чл. 8, т. 2 съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на създаване на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на приемане на проекта, въз основа на който е издадена скицата-проект/схемата-проект;
4. вид и обхват на проекта за изменение и вида на основните кадастрални данни, които ще се изменят;
5. проектни идентификатори и основни кадастрални данни на обектите на кадастъра в обхвата на проекта;
6. идентификатори, номера на имотни партиди и основни кадастрални данни на обектите на кадастъра, които ще се променят;
7. връзка между идентификаторите на обектите на кадастъра от проекта и идентификаторите на обектите на кадастъра от актуалната кадастрална карта;
8. функционална връзка между актуалните и проектните кадастрални данни в обхвата на проекта;
9. връзка за достъп до електронния документ (скица-проект/схема-проект).
Чл. 11. Информационната система на имотния регистър генерира и изпраща електронно съобщение на информационната система на кадастъра:
1. за образуване, изменение или закриване на електронна партида с помощен характер при всяка промяна на данните по повод на вписан акт;
2. при изменение на електронна партида с помощен характер в резултат на поправка на техническа грешка.
Чл. 12. Електронните съобщения по чл. 11 съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на създаване на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на образуване на имотните партиди;
4. номера на открити, изменени или закрити имотни партиди и идентификаторите на имотите, за които те се отнасят.
Чл. 13. (1) Информационните системи на кадастъра и на имотния регистър след приемане на електронните съобщения, изпратени по реда на този раздел, автоматично генерират и изпращат електронно съобщение-отговор, съдържащо идентификационния номер на съобщението и датата, часа, минутата и секундата на неговото получаване.
(2) Когато електронните съобщения по ал. 1 не са в машинночетим формат или е налице непълнота на данните, в отговора по ал. 1 съобщението се отбелязва като грешно.
(3) Електронни съобщения, в които липсват функционалните връзки, определени в чл. 7, ал. 2, се отбелязват като непълни.
Чл. 14. (1) Изменението на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и в имотния регистър по повод приети електронни съобщения става от приемащата информационна система след потвърждение от оправомощени служители в АГКК и АВ. Изменение на данните в партидите по чл. 65, ал. 3 и 4 ЗКИР се извършва по разпореждане на съдия по вписванията.
(2) Електронно съобщение по повод изменение на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти, получено от АВ, се отваря по повод вписване, отбелязване или заличаване за имота.
(3) Съобщенията по чл. 13, ал. 2 не подлежат на актуализация.
(4) Данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти се изменят с данни от получени непълни електронни съобщения след получаването на ново коректно съобщение.
(5) Измененията по ал. 4, извън случаите на електронни съобщения, постъпили по реда на чл. 11, т. 2, се извършват в срок до 14 дни от получаването на новото коректно съобщение.
Чл. 15. (1) За електронните съобщения по този раздел се създава регистър, който съдържа:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на изпращане;
3. наименование на информационната система, изпратила съобщението, и на информационната система, получила съобщението;
4. идентификационен номер на съобщението-отговор с отбелязване за грешка, когато е установена, или за непълнота;
 5. дата, час, минута и секунда на съобщението за потвърждаване.
(2) Съобщенията се архивират след тяхното обработване.
Раздел III
Вътрешни административни услуги
Чл. 16. Вътрешните административни услуги се заявяват и получават по електронен път.
Чл. 17. Агенцията по вписванията чрез информационната система на имотния регистър осигурява при условията на чл. 16 достъп до:
1. персоналната партида на съответното физическо или юридическо лице за избрана служба по вписванията;
2. персоналната партида на съответното физическо или юридическо лице за всички служби по вписванията;
3. имот от имотния регистър въз основа на идентификатор или критерии и елементи от описание;
4. документ от имотния регистър;
5. имотната партида за един имот;
6. цифрово изображение на сканиран акт, вписан в избрана служба по вписванията.
Чл. 18. При условията на чл. 16 АГКК осигурява чрез информационната система на кадастъра услугите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и 5 от Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. (ДВ, бр. 83 от 2016 г.) за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри.
Чл. 19. Оправомощени лица от АГКК и АВ поддържат и администрират регистъра на електронните съобщения, като:
1. наблюдават и обработват съобщения;
2. попълват и потвърждават получени електронни съобщения и изменят данните в регистрите на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. До издаване на заповедта по чл. 70 ЗКИР за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри:
1. на службите по вписванията се предоставя достъп до основните кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри чрез информационната система на имотния регистър;
2. на службите по геодезия, картография и кадастър се предоставя достъп до електронните партиди с помощен характер, изготвени по реда на чл. 65, ал. 4 ЗКИР, чрез информационната система на кадастъра.
§ 2. До влизане в сила на заповедта по чл. 73 ЗКИР за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри:
1. на службите по вписванията се предоставя достъп до основните кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните регистри чрез информационната система на имотния регистър;
2. на службите по геодезия, картография и кадастър се предоставя достъп до електронните партиди с помощен характер, изготвени по реда на чл. 65, ал. 3 ЗКИР, чрез информационната система на кадастъра.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
Министър на правосъдието: Десислава Ахладова
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
9169

Източник: Дърважен вестник, брой: 103, от дата 4.12.2020 г.

Leave a Reply