Фантина Рангелова

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова е родена през 1965 г. в гр. София.

Завършва висшето си образование през 1988 г. в УАСГ, специалност „Транспортно строителство“.

През 2004 г. придобива Докторска степен при Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ), ВАК, гр.София на тема „Ефективни конструктивни, технологични и организационни решения за възстановяване и усилване на сгради след земетръс и стихийни бедствия, и при реконструкция и модернизация“.

Обучавала се е в следдипломна квалификация по „Социално управление“ и „Международни икономически отношения“ към УАСГ.

През периода 1997 – 1988 г. е Визитиращ научен изследовател в Орегонски Държавен Университет, Орегон, САЩ.

Работила е като главен експерт в Изпълнителна агенция „Пътища” към МРРБ  и Изпълнителна Агенция „Военни клубове и военно почивно дело” към МО на Р България.

От 1995 г. е хоноруван пеподавател в катедра “Организация и икономика на строителството”, към Строителен факултет на УАСГ. От 2008 г. е Доцент в катедрата, а от 2015 г. – Професор. Преподава в Строителен и  Архитектуран факултети на УАСГ по дисциплините “Организация и управление на строителството”, “Икономика на строителството“, “Стандарти за управление на проекти”, „Управление на строителни инвестиционни проекти”, „Управление на риска при опазване на недвижимо културно наследство“, „Анализ и оценка на проект за управление и опазване на недвижимо културно наследство“ и др.

Член на КИИП и проектант с пълна проектантска правоспособност по част „Конструкции. Организация и изпълнение на строителството“ и по част „Транспортно строителство и транспортни съоръжения“.

Сертифициран оценител и член на „Камарата на независимите оценители в България“ (КНОБ) по:

  • „Недвижими имоти“, вкл. REV сертификат за европейски оценител от TEGoVA, The European Group of Valuers’ Associations;
  • „Интелектуална и индустриална собственост и други фактически обстоятелства“
  • „Земеделски земи и трайни насаждения“;
  • „Машини и съоръжения“.

 

Сертифициран експерт от ТУ в гр. София с Удостоверение за професионална квалификация по „Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради“.

Създател, ръководител и преподавател  в магистърска програма „Управление на проекти в строителството” към СФ на УАСГ.

Създател и организатор на научно-приложни конференции с международно участие по „Управление на проекти в строителството” и по „Възстановяване и усилване на сгради и съоръжения”.

Съръководител за УАСГ на проект „BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „НАСЛЕДСТВО БГ“ с лаборатории към него: „Централна научноизследователска лаборатория за документиране и моделиране на недвижимото културно наследство“ (ЦНИЛ-ДМ-НКН) и „Централна научноизследователска лаборатория за консервация и реставрация на недвижимото културно наследство“ (ЦНИЛ-КР-НКН).

Инициатор и участник в проект „101083892 — EDICS — DIGITAL-2021-EDIH-01 Enabling Digitalisation In the Construction Sector” (Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство), EUROPEAN COMMISSION“, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, CNECT.A – Artificial Intelligence and Digital Industry, A.4 – Digital Transformation of Industrial Ecosystems и прокт BG16RFPR002-1.001, Допълващо финансиране на избрани от Европейската комисия Европейски цифрови иновационнихъбове (ЕЦИХ) по Оперативна програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация”, Приоритетни оси „Устойчиво развитие на българската научно-изследователска и иновационна екосистема“.

Член на УС на „Европейският цифров иновационен хъб в сектор строителство“.

Член на управителния борд на „Съвет по иновации, дигитализация и нови технологии“ при БТПП.

Инициатор, учредител и председател на управителния съвет на Българска асоциация по управление на проекти в строителството (БАУПС).

Вещо лице към СГС, СРС, Арбитражен съд към БТПП, Административен съд, Агенция по вписванията, НАП. Ръководител на колективи за изработване на експертни становища в областта на строителството.

Член на ТК – 106 „Управление на проекти” и на ТК – 94 „Опазване на културното наследство” към БИС;

Член на УС на НТС по строителство в България.

Член на PMI, Chapter Bulgaria.

Декан на строителен факултет към УАСГ от 2016 г. до 2020 г.

Заместник декан на строителен факултет към УАСГ от 2010 г. до 2016 г.

Ръководител катедра „Организация и икономика на строителството”, СФ, УАСГ от 2013 г. до 2020 г.

Собственик и управител на консултантска фирма „МАРК – ФРП КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София.

fantina_fce@uacg.bg