Стефан Базлянков

Професионален опит:

2016 – Член на Национално сдружение – общество на инженерите по железен път
2009 – Член на „Българската асоциация по архитектите и инженерите консултанти“
2009 – Арбитър на Комисии за решаване на спорове по FIDIC за инвестиционните обекти
2009 – Член на Сдружение на пътните инженери и консултанти
2015 – Директор инвестиционни проекти „Агромах“ ЕООД
2014  – 2015 – Изпълнителен директор и член на борда на директорите на „Водно строителство Благоевград“ АД
2010 – 2014 – Управител на „ВиаКон България“ ЕООД
2002 – Член на българската асоциация по управление на проекти
2005 – Одитор на системи по качеството с номер на сертификата № 27934 и № 27920
2005 – Член на института на вътрешните одитори в България

Подписване на договори за доставка и изпълнение на съоръжения за 90 % от изпълняващите се проекти за строеж на пътища в България

 1. Автомагистрала Струма
 2. Автомагистрала Марица
 3. Автомагистрала Тракия
 4. Автомагистрала Хемус
 5. Автомагистрала Е75- Сърбия
 6. Път I 5 Кърджали – Подкова
 7. Мост над река Нишава
 8. Мост – град Елин Пелин

2010 – Юридически консултант на Armoconsult 2000 Ltd

 • Професионални специализирани правни консултации и процесуално представителство. Дългогодишен опит в работа със ЗУТ, ЗТСУ и относимите към строително-инвестиционната дейност закони и наредби. Правно обслужване от момента на закупуване на имота, през промяна на предназначението му за строителни нужди, правни консултации от предпроектни проучвания до въвеждане на строежите в експлоатация.
 • Разясняване на изискванията на законовите и подзаконовите нормативни актове.
 • Решаване на казуси и проблеми свързани с прилагането на нормативната уредба и специфичната строителна терминология.
 • Разясняване на спецификата на работа, вътрешноорганизационната структура, начина на взаимодействие и връзки на държавните и общински органи свързани със строително-инвестиционната дейност.
 • Запознаване на възложителите с изискванията на специализираните държавни контролни органи и експлоатационни предприятия.
 • Извършване на пред инвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.
 • Осигуряване на изходни данни от Кадастър (подземен и надземен).
 • Осигуряване на изходни данни и предварителни договори за присъединяване от Експлоатационни предприятия – Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, “Напоителни системи”, ГУП.
 • Осигуряване на визи за проектиране от общински администрации.
 • Съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, “Напоителни системи”, ГУП и СДКО(специализирани държавни контролни органи) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.
 • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти със съществените нормативни изисквания към строежите, състояща се в следното:
 • проверка на законността на заварените строежи в парцела;
 • проверка на законосъобразността на издадената скица (виза за проектиране) с указан начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила подробен градоустройствен план ;
 • проверка на спазване на изискванията на действащите нормативни актове за проучване и проектиране и БДС, към момента на изработване на проекта;
 • проверка на пълнота на проектната документация ;
 • проверка на законността на заварените строежи в парцела;
 • законосъобразно започване на строежа;
 • пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителствот
 • контрол по спазването на условията за безопасност на труда съгласно проекта за организация на строителството;
 • опазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
 • недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;
 • правилно изпълнение на строително-монтажни работи;
 • годност на строежа за въвеждане в експлоатация.

 2008 – 2009 – Булсоргруп- юрисконсулт

 • необходимите консултации, свързани с дейността на търговеца (дружеството);
 • преговори по сключване на договори, защитавайки правната позиция на Работодателя;
 • изготвяне на необходимите документи и договори, свързани с дейността на търговеца (дружеството);
 • осъществяване на необходимите делови отношения с клиенти на фирмата по извършването на всякакви правни действия; цялостното правно обслужване на фирмата-работодател.

2008 –  ViaCon ГмбХ – търговски представител на икономическата структура в регионите и анализ

 • Разработване на нови пазари за компанията;
 • Дейности по разкриване на факти, като придобиване на подробни сведения за търговските и пазарни условия на съответния стоков пазар, както и за дейността на конкуренцията (като помощно становище за определянето на потенциални пазарни територии), както и  редовно изготвяне на доклади;
 • Консултиране и препредаване на стокова информация на клиентите в съответния стоков пазар;
 • Съдействие при уреждане на конфликти с клиентите в рамките на протичането на сделките;
 • Помощно становище при участието в търгове посредством набавяне (закупуване) на тръжна документация, превод, уреждане на тръжните формалности и навременно предаване на оферти на клиентите
 • Консултиране и оказване помощ на клиентите;
 • Анализ на местните закони, разпоредби, технически предписания.

2007 – Вьосталпине Кремс Финалтехник ГмбХ – търговски представител на икономическата структура в регионите и анализ

 • Разработване на нови пазари за компанията;
 • Дейности по разкриване на факти, като придобиване на подробни сведения за търговските и пазарни условия на съответния стоков пазар, както и за дейността на конкуренцията (като помощно становище за определянето на потенциални пазарни територии), както и  редовно изготвяне на доклади;
 • Консултиране и препредаване на стокова информация на клиентите в съответния стоков пазар;
 • Съдействие при уреждане на конфликти с клиентите в рамките на протичането на сделките;
 • Помощно становище при участието в търгове посредством набавяне (закупуване) на тръжна документация, превод, уреждане на тръжните формалности и навременно предаване на оферти на клиентите
 • Консултиране и оказване помощ на клиентите;
 • Анализ на местните закони, разпоредби, технически предписания.

2004 – Балканско застрахователно посредничество АД – Изпълнителен член на борда на директорите

2003 – 2006 Международно Летище Варна ЕАД, гр. Варна – Старши инспектор вътрешно ведомствен контрол

 • Извършване на контрол по всички нива и направления в работата на летището;
 • Изграждане на концепция за въвеждане на международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит;
 • доработване на правилата , заповедите па наредба №14 за експлоатация на летището;
 • Пълната преработка на ръководството по аварийно спасителни работи съгласно наредба № 3;
 • Актуализиране на плановете съгласно наредба № 17;
 • Изготвяне на процедури за сертифициране на персонала на летището за осигуряване на обслужването на въздухоплавателни средства съгласно наредба № 20.

2002- 2003 – МЗК Европа АД, гр. София – Главен експерт продажби

 • Проучване на икономическата структура в регионите и анализ;
 • Разработване на нови пазари за компанията;
 • Управление на тридесет и пет Застрахователни агенции и 85 човека персонал.

2001 – 2002 – Евро инс АД, гр.София – Директор регионални структури

 • Проучване на икономическата структура в регионите и анализ;
 • Разработване на нови пазари за компанията;
 • Управление на 54 Застрахователни агенции и 102 човека персонал.

2000 – 2001 – Херку АД, гр. Пловдив – Търговски директор

 • Разширяване гамата от специализирани машини /за летища, пристанища и др./ ;
 • Развиване на пазарите в Италия, Унгария,Турция, Сирия, Ливан и Ирак.

2000 – 2004 – Херку АД, гр. Пловдив – Член на борда на директорите

1998 – 2000 – Машиностроител АД, гр. Левски – Изпълнителен директор

 • Изработване на уникални метални конструкции за пристанище Солун Гърция;
 • Изработване на Метални конструкции за ремонта на топлоелектрическа централа Марица Изток 2;
 • Изработване на Металната Конструкция на разширението на Заминаващи и пристигащи на М. Летище София;
 • Изработване на метална конструкция за изграждането на изложбен център Бугарреклама АД;
 • Изгражда на обекти в Гърция по програми на Фар и Европейския съюз.

1997 – 1998 – ЗК Гранит, гр. София – Административен Директор

 • Проучване на икономическата структура в регионите и анализ;
 • Разработване на нови пазари за компанията;
 • Управление на тридесет и пет Застрахователни агенции и 57 човека персонал.

1996-1997 – АКБ форест, гр. София – Икономически анализи;

 • Проучване на предприятията от списъка на масовата приватизация.

1996-1997, ФК Елит И, гр. София – Икономически анализи;

 • Проучване на фирми и предприятия за кредитиране.

1995 – 1996 – София банк  АД, гр. Хасково

Образование:

2003 – 2006 – Велико Търновския университет „Свети Свети Кирил и Методи“, Право  – Магистър по право
1995 – 1997 – УНСС, гр. София, Банки и банково дело, Финансов мениджмънт
1995 – 1997 – ИЧС, София, Английски език
1988 – 1993 – ВХТИ, София, Дипломиран инженер Химик

Stefan@sgbaz.eu