Росен Милков

Управление на договори и искове при условията на FIDIC. Експерт по метода на “Критичните Пътища” (CPM) и анализа на забавянията.

rmilkov@gbs-bg.com

тел.: (+359) 878 364 179

 

Образование:

 • 1977 г. – 1981 г., Магистър – Строителен инженер по Промишлено и гражданско строителство, Висш институт по архитектура и строителство, гр. София.

Следдипломна квалификация:

 • 2015 г., Международната федерация на архитектите и инженерите – консултанти /FIDIC/ – Завършен курс: ФИДИК – Ниво за напреднали, с обхват Договорни условия за строителство (Червена книга) и Договорни условия за технологично оборудване и проектиране и строителство (Жълта книга);
 • 2012 г., ИСиВи в партньорство с ФИДИК и СиСиЕм – Завършен курс за управление на договорни искове и разрешаване на спорове съгласно договорните условия на ФИДИК;
 • Внедряване на локална компютърна мрежа във фирменото управление;
 • Софтуер за управление на база данни;
 • Сеизмична защита на сгради и конструкции;
 • Познаване и прилагане на законодателните наредби и норми в строителствотоо съгласно българското и европейското законодателство.

Езикови умения:

 • Отлично владеене на английски език;
 • Отлично владеене на руски език.

Други умения:

 • Дългогодишен опит в използването на експертни системи за управление на проекти в условията на FIDIC.
 • Познаване методологията за управление на проекти (PMBOK) и системи за сертифициране на устойчиви сгради (DGNB, LEED, BREEAM).
 • Задълбочено познаване на Microsoft Office, Microsoft Project (от 1992 г.), Gaudy, Building Manager и други софтуерни продукти за оценка на разходите, бизнес планиране, управление на проекти/договори и финансово отчитане.
 • Разработен софтуер за управление на проекти, базиран на Microsoft ACCESS.
 • Повече от десет години опит в конструктивното и комплексно проектиране, градоустройствени процедури, строителството и надзора.

Трудов стаж (Компания, година, длъжност, проекти):

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
2012 г. – до сега
Настояща длъжност: Директор маркетинг и офериране
Предишни длъжности: Ръководител на проекти, Договорен администратор
Отговорности: Изпълнение на ръководни функции по отношение на организация и изготвяне на оферти, договаря, възлага, организира, контролира, ръководи изпълнение на проекти, времеви и разходни анализи, подготовка и управление на искове/клеймове, текущо управление и финансов/технически котрол на проекти в т.ч.:
– Комплекс Съдебна Палата по програма “Подобряване на инфраструктурата Сектор Върховенство на закона в Косово”, управление и контрол на времевите и финансови ресурси, подготовка и управление на искове/клеймове и изменения (Обща стойност на проекта: 42 млн. евро).

БУЛГАРКОНСУЛТ АИ ЕООД
2010 г. – 2012 г.
Длъжност: Главен инженер
Отговорности: Консултиране, проектиране и управление на проекти, управление и пряко участие в цялостния процес на проучване, планиране, комплексно проектиране, координиране и получаване на разрешения, управление на проекти и финансови/технически доклади за проекти.
– Мрежа от международни хипермаркети за играчки и индустриални стоки „Джъмбо“ в гр. София, гр. Бургас и гр. Русе (Обща стойност на проекта: 2010-2011г.: 27 млн. евро)
– Централен офис на КНАУФ България – консултиране у проектиране на устойчива („зелена“) сграда по системи за сертифициране DGNB. (Обща стойност на проекта: 2010 г. -2011 г.: 400 хил. евро)

ЕМСИДИ ГРУП ВАРНА ООД
2008 г. -2010 г.
Длъжност: Гл. Консултант, Ръководител проект
Отговорности: Управление на градоустройствените процедури, получаване одобрение за проектиране и строителни работи на черноморския курорт „Фиш-Фиш“ – Албена, Балчик, заедно със своя собствена инфраструктура (вкл. външно ел. захранваща връзка към главния градски трафопост 110/20KV (с реконструкция на станцията), електрически линии, централен трофопост и др., водоснабдителни и канализационни системи). Общата площ е около 230 дка. (Обща стойност на проекта: 2008-2010: 4 млн. евро)

ТТРЪСТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД – Инвестиционно дружество, част от холдинга “Балкантурист Дивелъпмънт Сървисиз” ЕАД
2003 г. -2008 г.
Длъжност: Директор
Отговорности: Управление на големи инвестиционни проекти в морския и планински ски туризъм, включително хотели, ски-влекове, системи за производство на изкуствен сняг, инфраструктурни проекти за захранване (включително системи от вятърни генератори), водоснабдителни и канализационни системи, водоснабдяване и канализация в курорта Боровец, “Парадайз Бийч” (курорт Свети Влас) и др. (Обща стойност на изпълнените обекти: 47 млн. евро.)

През този период (2005 г. -2006 г.), като консултант на MCD S.A.R.L /Холандия/, участва в провеждането на одит на вятърна енергия и проучване на възможностите за вятърен парк близо до Оряхово (р. Дунав), България.

БОТАНИК ПРОДЖЕКТС Б.В. Инвестиционно дружество, част от холдинга MCD S.A.R.L /Холандия/
2002 г. -2003 г.
Длъжност: Ръководител на представителния офис на “Ботаник Проджектс Б.В.” в Москва, Русия
Отговорности: Инвестиции, изграждане и управление на многофункционални обществени и бизнес сгради (клас А) в центъра на Москва: “Бизнес център Моковая”, Бизнес център “Романов Двор”, Американски медицински център – Москва и др. / застроена площ общо 63 000 м2/ (обща стойност на проекта (2001 г. -2002 г.) приблизително 95 млн. щ.д).

БОТАНИК ПРОДЖЕКТС Б.В. /Холандия/
2000 г. -2002 г.
Длъжност: Ръководител проект
Отговорности: Извършване на пълни аналитични и маркетингови проучвания, предоставяне на бизнес планове, подготовка на тръжната документация за реа;лизация на тръжни процедури, избор на изпълнители, изготвяне на технически и финансови части на споразумения, подготовка на финансови и времеви графици, техническо и финансово управление по време на строителните работи, изготвяне на актуални технически и финансови отчети, оптимизацията на параметрите, приключване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

БУЛСТРОЙ ООД (Русия, Москва)
1999 г. -2000 г.
Длъжност: Главен изпълнителен директор
Отговорности: Управление и финансов контрол на следните проекти:
– Реконструкция на хотелския комплекс на българското посолство в Москва;
– Реконструкция на хотелски комплекс «Алфа» /Москва/;
– Реконструкция на офис сграда на “Прометей XXI” в Москва;
– Довършителни работи в офис сграда на “Даймлер Крейслер” в Москва /Гл. изпълнител – HOCHTIEF A.G., Германия/;
– Реконструкция на Български технически център в Москва.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
1994 г. -1999 г.
Длъжност: Ръководител проект/Главен експерт в отдел “Маркетинг и управление на проекти” в представителството в Москва
Отговорности: Сътрудничеството с германската фирма HOCHTIEF А.Г. работа по подготовка и съвместно участие в конкурси за изграждане на следните проекти:
– Берлинска къща (Немски културен и икономически център в Москва) /около 18 000 м2/;
– Товарен терминал на летище Домодедово;
– Реконструкция на кино “Октомври-Кодак Мултиплекс” в Москва;
– съвместно с Procter & Gamble (САЩ), участва в изготвянето на тръжната документация, подписването на договора и осъществяването на надзора на проекта за реконструкция на фабриката за прах за пране в Новомосковс, Московска област.

През този период, съвместно с компанията “Проктър & Гембъл” (САЩ), участвал в подготовката на тръжната документация, подписването на договора и осъществяването на надзора на проекта за реконструкция на фабриката за прах за пране в Новомосковск, Московска област. Главен изпълнител “Главболгарстрой” АД.
Отговорности: Управление и финансов контрол на проектите, изпълнени в рамките на междуправителствената руско-германска строителна програма за жилищно настаняване на руски военнослужещи, пристигащи от Германия, а именно:
– в Тула, Русия /стойност на проекта 51 млн. ДМ/ – главен изпълнител “Комплектстрой” АД, България;
– в Зерноград, област Ростов, Русия /стойност на проекта 53 млн. ДМ/ – Главен изпълнител Larsen & Tubro Limited – Индия.

През този период, като представител на главните изпълнители, работи в тясно сътрудничество с немския консултантски консорциум CWU и с инспектората на водещи германски банки като KfW / Франкфурт на Майн / Bayerishe Fereince Bank / Munich /, участие в подготовката на искове/клеймове за увеличаване на договорните цени в размер на около 45 млн. ДМ.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
1993 г. -1994 г.
Длъжност: Главен експерт в отдел “Планиране и контрол на разходите” на Главния изпълнител – “Росинтерстрой”, Русия
Отговорности: Управление и финансов контрол на изпълнението на инвестиционния проект – Каменка, област Пенза, Русия (стойност на проекта – 110 млн. ДМ) – в рамките на междуправителствената руско-германска строителна програма за жилищно настаняване на руски военни, която се връща от Германия.

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД
1993 г.
Длъжност: Ръководител проект в Координационен отдел
Отговорности: Работа по проект за изграждането на най-големия болничен комплекс в Централна Азия като представител на Координационен отдел в “ГБС-Казахстан” /Казъл-Орда, Казахстан, проект на стойност 110 млн щ.д./

ФУМИ-Ко ООД
1991 г. -1993 г.
Длъжност: Ръководител на инженерния отдел – Проектиране и производство на стоманени конструкции.

КИИП Електропроект, гр. София
1987 г. -1991 г.
Длъжност: Ръководител на отдел компютърно проектиране
Отговорности: Разработване и внедряване на софтуерни продукти за комплексно проектиране и оценка на сгради.

КИИП Електропроект, гр. София
1991 г. -1992 г.
Длъжност: Началник отдел
Отговорности: Ръководи и управлява процеса на проектиране на инвестиционни проекти в т. ч.:
– Завод за атомно оборудване, гр. Плевен;
– Завод за квази-проводници, гр. Ботевград;
– Завод за радионавигационно оборудване, гр. Варна;
– Завод за печатни платки, гр. Правец; и др.

КИИП Електропроект, гр. София
1982 г. -1991 г.
Длъжност: Проектант-конструктор