Мирослав Димитров

I. Образование и квалификация
1. Средно образование – 114 Английска езикова гимназия, София (1976 г. – 1981 г.);
2. Висше образование – СУ “Климент Охридски”, Юридически факултет, Специалност “Право” (1983 г. – 1988 г.);
3. Следдипломна специализация по Международно право и международни отношения – СУ “Климент Охридски” (1988 г. – 1989 г.);
4. Специализация по дистанционно обучение на студенти по Право – Thames Valley University, London (м. февруари – м. март 1994 г.);
5. Доктор по гражданско и семейно право (от 2012 г.).

II. Професионално развитие
1. Стажант-съдия в Софийски градски съд – 1988 г. – 1989 г.;
2. Юрисконсулт на ВТО “Пимекс” – 1989 г. – 1990 г.;
3. Асистент, главен асистент и доцент в УНСС, ЮФ – от 1990 г. до сега;
4. Началник на Управление “Правно” на Министерството на търговията на Република България – м. юни 1992 – м. октомври 1992 г.;
5. Адвокат при Софийската адвокатска колегия – от 1994 г. до сега.

IІІ. Настояща позиция
1. Редовен преподавател – доцент в ЮФ на УНСС, катедра „Частноправни науки”. Води лекционни курсове по Гражданско право (Обща част) и Практикум за решаване на частноправни казуси на студенти от специалност „Право” (2 и 5 курс), както част от курса по Европейско бизнес право, преподава на английски език на студенти-икономисти по съвместна програма с университета от гр. Нотингам;
2. Арбитър към Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата;
3. Адвокат при Софийската адвокатска колегия.

IV. Публикации
Монография:
“Договорът за строителство” С.: Сиби, 2012 г.

Статии:
1. “Специални основания за прекратяване на договора за строителство” – Собственост и право, 2013 г., № 2;
2. “Комутативен или алеаторен е договорът за строителство?” – Търговско право, 2012 г., № 4;
3. “Неизпълнение на задълженията по договор за строителство” – Общество и право, 2012 г., № 6;
4. “Количество на изпълнението при договора за строителство” – Общество и право, 2012 г., № 5;
5. “Вещноправни въпроси, свързани с изпълнението на договора за строителство” – Собственост и право, 2012 г., № 4;
6. “Актове и протоколи, съставяни по време на строителството, съдържащите се в тях волеизявления и доказателственото им значение” – Собственост и право, 2012 г., № 3;
7. “Възражение за неизпълнен договор и право на задържане в отношенията между възложител и строител” – Общество и право, 2012 г., № 2.

Езици:
английски, руски, немски

mityov@abv.bg