Диан Иванов

Адвокат Диан Иванов e основател и управляващ съдружник на Адвокатско дружество „Иванов и съдружници“

Завършил Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2002 г.

Вписан в Адвокатска колегия – Варна през 2004 г.
Владее следните езици: български, английски, руски и немски език.

Член на IBA – International Bar Association, Real Estate Committee, Managing partners Committee

Понастоящем специализира в следните сфери:

– Административно право и процес: обжалване на различни видове индивидуални и общи административни актове, вкл. наказателни постановления (на РДНСК).

– Устройство на територията, кадастър и строителство – специализация в областта на устройствения статут на поземлени имоти, изготвяне и съгласуване на всички видове договори, свързани със строителния процес; опит в областта на административните процедури, свързани с разрешаване на строителството, строителния процес и въвеждането на строежите в експлоатация.

– Застрахователно право: богат опит в защитата, както на застрахователи и застрахователни брокери, така и на застраховани.

– Вещно право: защита на собствеността, сервитути, право на строеж, пристрояване и надстрояване,

– Процесуално представителство по граждански и административни дела.

Допълнителна квалификация:

– Завършени обучения по устройство на територията, кадастър и имотен регистър.

– Участник в Balkan Legal Forum 2008, 2010, 2012, 2014, 2018

– Участник в Annual IBA Conference 2015 – Виена