„По-бюрократичен ли е режимът на строителство в България?“ от Адриана Спасова

В съответствие с поставената цел за намаляване на бюрократичната тежест и свъхрегулацията на строителния процес, Българското общество по строително право публикува дисертационния труд на председателя на сдружението – инж. Адриана Спасова на тема доколко бюрократичен е режимът по разрешаване на строителни работи в България, в сравнение с водещите европейски държави. Дисертацията съдържа подробно описание на процедурите по разрешаване на строителството за всички категории строежи в България. Вижда се, че за разрешаване строителството на строеж от пета категория е необходим същият обем от работа, документация и съгласувания както и за разрешаване на строеж от първа категория. За разлика от изследваните водещи европейски държави единствено в България няма съответствие на тежестта на процедурите с риска за населението, икономиката и околната среда. Въпреки относително по-тежките процедури и големия набор от проектни документи, които трябва да се представят за разрешение за строеж, единствено в България не се изисква представяне на оценка на естетическите качества на строежа (вероятно поради криворазбрана либерализация на инвестиционния процес, която в България позволи построяването на сгради с ниски естетически качества). Прави се препоръка за опростяване на процедурите и премахване на дублиращите функции, например премахването на проверка на проектите от съответната администрация, след като веднъж са били потвърдени за съответствие от фирмата – консултант. Изследва се ползата от оценка на съответствието на проект възложено на фирма – консултант и улеснението за строителния процес от поемането на повече функции от консултанта. Адриана Спасова е дипломиран строителен инженер и магистър по строително право и разрешаване на споровете от университета „Кингс Колидж“, Лондон.

Текста на дисертацтионния труд може да изтеглите от тук.

Leave a Reply