„Прилагане на договорите на ФИДИК при възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки (ЗОП)“