Практика

Прилага ли се нормата на чл. 183, ал. 4 ЗУТ към реализирано строителство на самостоятелен обект на правото на собственост до влизането й в сила, от съсобственик, на който не е учредено право на строеж от останалите съсобственици, които са реализирали строителство?

Р Е Ш Е Н И Е № 34 София, 02.03. 2020 […]