Удостоверения за тежести – по електронен път

С новите промени в Правилника за вписванията, обнародвани на 08.01.2021 г., всеки, който иска да му бъде издадено удостоверение за тежести или незаверен препис от нотариален акт от Агенцията по вписванията, ще може да го заяви по електронен път. Промените в Правилника за вписванията, които уреждат тази възможност ще влязат в сила след три дни.

Агенцията по вписванията ще е задължена да осигури възможност за заявяване по електронен път на справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги, незаверени преписи от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверения за наличието или за отсъствието на вписване.

Това ще става чрез Единния портал за заявяване на електронни административни услуги (ЕПЗЕУ) към агенцията.

Достъпът може да бъде предоставен чрез регистрация в ЕПЗЕУ. Заявителят ще се идентифицира чрез е-подпис или цифров сертификат, издаден от Агенцията по висванията.

Когато се иска издаване на удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията, както и на преписи или извлечения от съществуващите вписвания, отбелязвания или заличавания по книгите, или от партидата на лицата, към „молбата се прилагат и съответните сканирани документи за целите на производството“.

Агенцията по вписванията ще осигурява възможност за достъпване на електронен образ на поисканите удостоверения за вписванията, отбелязванията или заличаванията чрез ЕПЗЕУ.

Източник: https://news.lex.bg/%d1%83%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d0%be-%d0%b5-%d0%bf%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be/

Leave a Reply