Административна дейност по време на извънредното положение

Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. (обн. в ДВ, бр. 28 от 24 март 2020 г.) урежда мерки за защита на законните права и интереси на частноправните субекти в контекста на производствата по издаване на административни актове, както и упражняването на правото на защита по висящи съдебни производства по оспорване на административните актове и по изпълнителни производства пред органа по изпълнение по реда на АПК.

Повече информация по темата ще откриете в становището, изготвено от Адвокатско дружество „Бакалова и Дамянов“, а именно: Административна дейност по време на извънредното положение

Leave a Reply