Промените в Закона за опазване на земеделските земи

Източник: в-к “Градът” 02.07.2015 г.: Правителството утвърди промените в Закона за опазване на земеделските земи, с които се облекчава процедурата по утвърждаване на площадки за проектиране. Измененията ще облекчат физическите и юридическите лица, които без промяна на предназначението в земеделски земи ще могат да изграждат съоръжения към линейни обекти на техническата инфраструктура, разположени на терена, чиято застроена площ, заедно с прилежащата територия на всяко едно от тях, е до 15 кв.м. Промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди, предвидена с общ устройствен план, както и за терени отдадени на концесия с решение на Министерски съвет, ще се извършва без да се провежда процедура за утвърждаване на площадка или трасе за проектиране. Отпада необходимостта от утвърждаване на подземни и надземни трасета за проектиране.

Leave a Reply