На 24.09.2020 г. се проведе годишното Общо събрание на Българското общество по строително право

IMG_20200924_181714

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 24.09.2020 г.

от 17:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, пицария Бел Ами, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. ПриIMG_20200924_182407емане на Отчетен доклад за дейността на БОСП през периода април 2019 г. до септември 2020 г. – инж. Адриана Спасова, председател на УС на БОСП;
  2. Одобряване и приемане на Финансов отчет на БОСП за 2019 г.;
  3. Приемане на бюджет 2020 г.;
  4. Преизбиране на Управителния съвет за нов мандат от пет години/ Освобождаване членове на Управителния съвет и избор на нови членове;
  5. Определяне на размера на членския внос за 2021 г.;
  6. Разни.

Leave a Reply