На 03.06.2019 г. се проведе годишното Общо събрание на Българското общество по строително право

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 03.06.2019 г. от 17:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на БОСП през периода април 2018 г. до май 2019 г. – инж. Адриана Спасова, председател на УС на БОСП;
  2. Одобряване и приемане на Финансов отчет на БОСП за същия период;
  3. Приемане на бюджет 2019 г.;
  4. Разни.

Leave a Reply