МРРБ актуализира Списъка на действащата към 1.VІІ.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие

С П И С Ъ К на действащата към 1.VІІ.2015 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

Leave a Reply