МРРБ актуализира Списъка на действащата към 30.06.2023 г. нормативна уредба по регионално развитие

Списък на действащата към 30.06.2023 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

 

Leave a Reply