МРРБ актуализира Списъка на действащата към 1.VІІ.2022 г. нормативна уредба по регионално развитие

Списък на действащата към 1.VІІ.202 г. нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството

 

Leave a Reply