Изменения в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Eкипът на Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова” представя обобщение на промените в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13-и март 2020 г., обнародван в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. (ЗМДВИП или Закона) , с приетия Закон за изменение и допълнение на ЗМДВИП, обнародван в ДВ, бр. 34 от 09.04.2020 г. (ЗИД).

ЗМДВИП влиза в сила от 13 март 2020 г., с изключение на чл. 5, § 3, § 12, § 25 – 31, § 41, § 49 и § 51, които влизат в сила от деня на обнародването на Закона в Държавен вестник, и се прилага до отмяна на извънредното положение.

ЗИД на ЗМДВИП влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник, с изключение на § 3, т. 2 относно чл. 4, ал. 2, който влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването му. Съгласно § 13 от ЗР на ЗИД на Закона извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на ЗИД на ЗМДВИП запазват силата си.

Във връзка с удължаването на срока на  извънредното положение в страната до 13.05.2020 г., ЗИД на ЗМДВИП  въвежда промени в уредбата на част от обществените отношения, уредени със ЗМДВИП и предвидените  мерки във връзка с извънредното положение в страната. Някои от по-важните изменения и допълнения съгласно ЗИД на ЗМДВИП, без претенции за изчерпателност, ще бъдат представени по-долу.

1. Въвеждане на изчерпателно посочени в Приложение към чл. 3, т. 1 от Закона съдебни производства и дела, по отношение на които не спират да текат процесуалните срокове:

Чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП предвиждаше, че за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

1. процесуалните срокове по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по наказателни производства, по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест и производства, свързани с мерки за принуда.

ЗИД на Закона прецизира изключенията и изчерпателно посочва в Приложение към чл. 3, т. 1 от ЗМДВИП съдебните производствата, съответно делата, по които процесуалните срокове не спират да текат.  Включените в Приложението изключения са както следва:

Наказателни съдебни производства :

1. Делата по чл. 64 и чл. 65 от Наказателно-процесуалния кодекс и по чл. 270 от Наказателно-процесуалния кодекс; 2. Делата по чл. 66 от Наказателно-процесуалния кодекс; 3. Делата по чл. 67 от Наказателно-процесуалния кодекс; 4. Делата по чл. 68 от Наказателно-процесуалния кодекс; 5. Делата по чл. 69 от Наказателно-процесуалния кодекс; 6. Делата по чл. 70 от Наказателно-процесуалния кодекс; 7. Мерките по чл. 72 и чл. 73 от Наказателно-процесуалния кодекс; 8. Разпит на обвиняем пред съдия по чл. 222 от Наказателно-процесуалния кодекс; 9. Разпит на свидетел пред съдия по чл. 223 от Наказателно-процесуалния кодекс; 10. Делата по чл. 427 от Наказателно-процесуалния кодекс; 11. Делата по глава пета, раздел II от Закона за здравето; 12. Делата по Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест по искания за задържане или предаване на лица; 13. Делата по Закона за признаване, изпълнение и изпращане на съдебни актове за налагане на наказание лишаване от свобода или на мерки, включващи лишаване от свобода; 14. Делата по чл. 7 от Указа за борба с дребното хулиганство; 15. Делата по чл. 225, ал. 6 от Наказателния кодекс; 16. Делата по чл. 326, ал. 2 от Наказателния кодекс; 17. Делата по чл. 355 от Наказателния кодекс; 18. Делата, образувани по искания по Закона за специалните разузнавателни средства и чл. 159а от Наказателно-процесуалния кодекс; 19. Процесуалните действия по реда на чл. 146, чл. 158, чл. 161, чл. 164 и чл. 165 от Наказателно-процесуалния кодекс; 20. Делата по обжалване или протестиране на наказателни постановления издадени при или по повод извънредното положение; 21. Делата по чл. 437 от Наказателно-процесуалния кодекс за предсрочно освобождаване по чл. 70 и 71 от Наказателния кодекс.

Граждански и търговски съдебни производства

1. Делата за упражняване на родителски права само относно привременни мерки; 2. Делата по Закона за защита от домашното насилие само относно заповед за незабавна защита или изменение на същата, както и в случаите на отхвърляне на молбата за защита; 3. Разрешения за теглене на суми от детски влогове; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Искания по Закона за електронните съобщения и чл. 19, ал. 6 във връзка с ал. 5 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел във връзка с чл. 536 от Гражданския процесуален кодекс7. Делата по чл. 62, ал. 3 от Закона за кредитните институции.

Административни съдебни производства 

1. Делата по чл. 60 и чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс; 2. Делата по чл. 75 и чл. 157 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; 3. Делата по чл. 72 от Закона за Министерството на вътрешните работи; 4. Обезпечителните производства; 5. Делата за обезпечаване на доказателства; 6. Делата по чл. 111 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража; 7. Делата по чл. 252 от Административнопроцесуалния кодекс; 8. Делата по Закона за обществените поръчки; 9. Делата по Закона за концесиите; 10. Делата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; 11. Делата по глава трета от Закона за държавната собственост и глава трета от Закона за общинската собственост; 12. Делата по Изборния кодекс; 13. Делата по оспорване на актове за установяване на публични вземания; 14. Делата по чл. 215 от Закона за устройство на територията, свързани с оспорване на актове за издадени разрешения за строеж и за одобрени и/или изменени подробни устройствени планове; 15. Делата по обжалване или протестиране на административни актове, издадени при или по повод извънредното положение; 16. Делата по глава тринадесета от Административнопроцесуалния кодекс;

2. Спиране на давностни срокове:

Съгласно чл. 3, т. 2 от ЗМДВИП за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

2. давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания;

Съгласно ЗИД на ЗМДВИП за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат само давностните срокове, с изтичането на които се погасяват или придобиват права от частноправните субекти.

3. Отмяна на спирането на сроковете за изпълнение на указания, дадени от административния орган на страни или участници в образувани административни производства.

Съгласно чл. 3, т. 3 от ЗМДВИП за срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат:

3. сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Със ЗИД на Закона се отменя т. 3 на чл. 3.

4. Сроковете по чл. 3, т. 1 и т. 2 относно „други срокове“ в досегашната редакция на ЗМДВИП и по отменената т. 3, спрени от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на ЗИД на ЗМДВИП, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването му в Държавен вестник.

5Предвидени са изключения (изрично посочени административни производства ), по отношение на които не се удължават с един месец, считано от датата на отмяната на извънредното положение, сроковете, посочени в чл.4 от ЗМДВИП :

Съгласно чл. 4 от ЗМДВИП се удължават с един месец, считано от отмяната на извънредното положение:

1. сроковете, определени в закон, извън тези по чл. 3, които изтичат по време на извънредното положение и са свързани с упражняване на права или изпълнение на задължения на частноправни субекти;

2. действието на административните актове, което е ограничено със срок и изтича по време на извънредното положение.

Тази разпоредба не се прилага по отношение на сроковете и производствата по § 49 от ПЗР на ЗМДВИП по установяване, деклариране, внасяне, обезпечаване и събиране на задължения за мита, данъци, включително и акцизи, задължителни осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, здравното осигуряване, Учителския пенсионен фонд и фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, държавни и общински такси и други публични вземания, регламентирани в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, Закона за митниците, Закона за акцизите и данъчните складове, Закона за данък върху добавената стойност, Закона за корпоративното подоходно облагане, Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местните данъци и такси, Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравното осигуряване и Закона за хазарта, които не се променят, освен в случаите по § 25 – 31 от ПЗР на ЗМДВИП.

Със ЗИД на ЗМДВИП се въвежда нова ал. 2 на § 49 от ПЗР на ЗМДВИП, съгласно която не се променят и сроковете по Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за Комисията за финансов надзор, Кодекса за застраховането и част втора от Кодекса за социално осигуряване, освен в случаите по § 8 и § 44 – 47.

Със ЗИД  на ЗМДВИП се предвиждат изключения, по отношение на които не се прилага удължаването със срок от един месец, считано от отмяната на извънредното положение на срокове, определени в закон и действието на административни актове. Въведените  със ЗИД на ЗМДВИП изключения са:  производствата, свързани с възлагане на обществени поръчки, концесионните процедури, производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, производствата по глава трета от Закона за държавната собственост и по глава трета от Закона за общинската собственост, производствата по Закона за подпомагане на земеделските производители, производствата по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, производствата по Закона за горите, производствата по Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, производствата по Закона за ветеринарномедицинската дейност, производствата по Закона за устройство на територията и производствата по Закона за защита на конкуренцията. Същото правило ще се прилага и за производствата по съответните подзаконови нормативни актове.

Тази разпоредба от ЗИД на ЗМДВИП влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването  на ЗИД на ЗМДВИП.

6Спиране на срокове по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

С §10 на ЗИД  се създава чл. 24 на ЗМДВИП, който предвижда, че до отмяната на извънредното положение спират да текат:

– Сроковете за приемане на вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП – за новорегистрирани лица, за юридически лица с нестопанска цел, които не попадат едновременно и в друга категория задължени лица, както и за лицата, за чиято дейност подлежи на лицензиране, разрешение или регистрация;

– Сроковете за уведомяване на дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и съответния орган за надзор относно прилагането на политики и  процедури за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма – за лицата, които са част от група от предприятия;

– Сроковете за създаване на специализирани служби по ЗМИП и сроковете за уведомяване на ДАНС за определяне на лицето или смяната на служителя, който ръководи специализираната служба  – за лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 – 11 от ЗМИП;

– Сроковете за приемане на оценка на риска – за всички лица, с изключение на юридическите лица с нестопанска цел с годишен оборот над 20 000 лв. (за тях се предвижда, че трябва да приемат такава оценка в срок до 4 месеца от отмяната на извънредното положение);

7. Срокове за подаване на декларации за имущество и интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и Закон за съдебната власт (ЗСВ):

ЗИД на ЗМДВИП предвижда, че през 2020 г. декларациите за имущество и интереси, подавани от лицата по ЗПКОНПИ, както и декларациите за имущество и интереси, подавани от съдиите, прокурорите и следователите по реда на ЗСВ, ще се подават в срок до един месец от отмяната на  извънредното положение.

8. Промени, свързани с последиците от забавата на длъжници:

Досега чл. 6 от ЗМДВИП предвиждаше, че до отмяната на извънредното положение не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, както и непаричните последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи.

Със ЗИД на ЗМДВИП тази разпоредба се изменя, като  се определя кръгът от частноправни субекти, по отношение на които не се прилагат  неблагоприятните последици от забавата на плащането до отмяната на извънредното положение. Това са:  длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително когато вземанията са придобити от други банки, финансови институции или трети лица, и по договори за лизинг. Изчерпателно са  посочени и неблагоприятните последици, от които  са освободени посочените длъжници (досега изброяването беше неизчерпателно). Конкретно, предвижда се, че в тези случаи: не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение, както и не може да бъдат изземвани вещи.

9. Допълнение по отношение на мярката 60:40:

§ 6 на ЗМДВИП предвиждаше, че по време на действието на този закон, но за срок не по-дълъг от три месеца, НОИ превежда 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. за лица, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване от осигурители, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет.

Съгласно въведено допълнение в § 6 на ЗМДВИП, НОИ ще превежда и 60% от дължимите за сметка на осигурителя осигурителни вноски.

10. Несеквестируемост на доходи в производство по принудително изпълнение по реда на ДОПК:

Със заключителните разпоредби на ЗИД на ЗМДВИП се изменя чл. 213, ал. 1, т. 5 от ДОПК, който определя имуществото, върху което не може да бъде насочвано принудително изпълнение по реда на ДОПК. Досега ДОПК предвиждаше, че не може да бъде насочвано принудително изпълнение върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията – в размер до 250 лв. месечноСъгласно новата редакция на чл. 213, ал. 1, т. 5 от ДОПК, по реда на ДОПК не може да бъде насочвано принудително изпълнение върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ размер до минималната работна заплата месечно.

11. Нови задължения за туроператорите:

Със ЗИД в ЗМДВИП се въвежда нова разпоредба, съгласно която туроператор, който трябва да възстанови заплатена  сума от пътуващ за туристическо пътуване, което е било отменено поради обявеното извънредно положение, може да предложи на пътуващия ваучер за заплатената сума. В случай че пътуващият не приеме ваучера и ако липсва друго споразумение за туристически пакет – заместител, между туроператора и пътуващия, туроператорът е длъжен да възстанови всички плащания, които е получил от пътуващия или от негово име в срок до един месец един месец от отмяната на извънредното положение.

12. Намалени размери на санкциите за нарушение на противоепидемичните мерки:

Намален е размерът на санкциите за лицата, нарушили или неизпълнили противоепидемичните мерки, въведени с акт на министъра на здравеопазването или директор РЗИ при възникнала епидемична обстановка.

Досега физическите лица се наказваха с глоба в размер на 5 000 лв., а едноличните търговци и юридическите лица – с имуществена санкция в размер на 15 000 лв. ЗИД предвижда, че глобите за физическите лица ще бъдат в размер от 300 до 1000 лв. (а при повторно нарушение от 1000 до 2000 лв.). Юридическите лица и едноличните търговци пък ще бъдат наказвани с имуществени санкции в размер от 500 до 2000 лв. (а при повторно нарушение от 2000 до 5000 лв.).

Настоящото изложение не представлява правен съвет или консултация, а собствено тълкуване и анализ на изложените по-горе въпроси.

Екипът на Адвокатско дружество “Дюлгерова и Пенкова”
www.law-dp.com

Leave a Reply