За нас

Сдружение „Българско общество по строително право“ е учредено на 20 април 2015 г. в гр. София с цел обединяване усилията на професионалисти в областта на строителното право за развитие на отрасъла в съответствие с най-добрите европейски достижения. На годишното събрание на президентите в Кингс Колидж Лондон, проведено октомври 2015 г., Сдружението бе прието за пълноправен членство в Европейското общество по строително право (www.escl.org), което обединява 18 неправителствени организации от различни европейски държави със сходни цели. Домакин на Обществото е УАСГ. В България сдружението си партнира с утвърдени организации като Българскага асоциация на ахитектите и инженерите консултанти, член на ФИДИК и ЕФКА и член на Обществото, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.

Българското общество по строително право се ангажира с популяризиране на най-добрите известни му практики на договаряне, изпълнение на сключените договори и разрешаване на споровете в инвестиционния процес в България, чрез представяне на утвърдените европейски и световни образци на договори за строителство, алтернативните методи за разрешаване на спорове и чрез формулиране на обща позиция по проблемни текстове на действащата регламентация на инвестиционния процес и поставените за обсъждане изменения в нормативни актове в областта на строителството. Членовете на сдружението са обединени от осъзнатата необходимост да се работи за подобряване на архаичната и повърхностна уредба на договорните отношения в инвестиционния процес и опростяване на излишно обременителното и бюрократично строително законодателство. За целта, сдружението има амбицията да подготви и популяризира стандартизирани тръжни документи за избор на изпълнител на най-често възлаганите проекти в България, да разшири използването на договорните условия на Международната федерация на инженерите-консултанти (ФИДИК), да посочва и обяснява добрите и лошите практики в инвестиционния процес и др. Повече за дейността на Българското общество по строително право можете да научите в секциите Публикации и Новини.

Българското общество по строително право се стреми да обедини изтъкнати професионалисти от водещи строителни, консултантски и инженерингови фирми, правни кантори, преподаватели по правни, градоустройствени, инженерни и др. науки и хора с интерес в областта на строителството. Членството в сдружението е отворено за всички дееспособни физически и юридически лица, които споделят неговите идеи. Приемът на нови членове става по реда предвиден в Устава на Сдружението. Списък на действащите членове е достъпен тук.

Дружеството се управлява от общо събрание, включващо всички негови членове и избран от общото събрание управителен съвет, състоящ се от седем члена с мандат от 5 години. Действащият управителен съвет е избран на учредителното събрание на сдружението при спазване на принципа за представителство на различните професии обединени в сдружението – юристи, адвокати, университетски преподаватели, строителни инженери. Тук можете да се запознаете с членовете на управителния съвет.