Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 28.10.2021 г.

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 28.10.2021 г.

на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, пицария Бел Ами, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на БОСП през периода септември 2020 г. – септември 2021 г., представен от д-р инж. Адриана Спасова, председател на УС;
  2. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на БОСП за 2020 г.;
  3. Приемане на бюджет на БОСП за 2021 г.;
  4. Определяне на размера на дължимия от членовете на БОСП за 2022 г. членски внос;
  5. Разни.

Leave a Reply