Годишно Общо събрание на Българското общество по строително право – 19.09.2023 г.

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 19.09.2023 г. от 17:00 ч.,

на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 36, Пекарна Багети, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на Сдружението през периода септември 2022 г. – август 2023 г., представен от инж. Адриана Спасова, председател на Управителния съвет на Сдружението;
  2. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 г.;
  3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2023 г.;
  4. Определяне на размера на дължимия от членовете на Сдружението за 2024 г. членски внос;
  5. Разни.

Leave a Reply