Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 27.09.2022 г.

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 27.09.2022 г. от 17:00 ч.

на адрес: гр. София, бул. Христо Смирненски 36, Пекарна Багети, при следния

 ДНЕВЕН РЕД: 

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на Сдружението през периода септември 2021 г. – август 2022 г., представен от инж. Адриана Спасова, председател на Управителния съвет на Сдружението;
  2. Одобряване и приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2021 г.;
  3. Приемане на бюджет на Сдружението за 2022 г.;
  4. Определяне на размера на дължимия от членовете на Сдружението за 2023 г. членски внос;
  5. Разни.

 

 

Leave a Reply