“ЛЕГАПЛАН К. Г.” ООД

“ЛегаПлан К. Г.” ООД е основано през 2007 г. и е вписано в Регистъра на проектантските бюра по Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. Дружеството извършва консултантска, проучвателна и проектантска дейност в следните направления:

  • формиране на инвестиционни намерения (инвестиционна инициатива) и териториалното им насочване;
  • управление и организация на прединвестиционния и инвестиционния процес;
  • устройствено планиране и инвестиционно проектиране на всички етапи от инвестиционния процес – от създаване на планове, през изготвяне на инвестиционния проект, осъществяване на авторски надзор до въвеждане на сградата в експлоатация;
  • реализиране на предварителни икономически и инженерно-технически проучвания в т.ч. изследване на собствеността и статута на поземлените имоти, икономическата необходимост и целесъобразност на инвестиционните намерения;
  • технически и правни анализи;
  • административни услуги и т.н.

Екипът на „ЛегаПлан К. Г.“ ООД предоставя цялостно съдействие през всички етапи на консултираните процеси, което гарантира спокойствието и обезпечаването на интересите на клиентите.

www.legaplan-cg.com – сайтът е в процес на обновяване на информацията