Alexander Yankulov

Master of Law, Sofia University “St. Kliment Ohridski”
Partner at “Yankulov, Trendafilova & Co” Attorneys at Law

ayankulov@ytc.bg