Представяне на книгата „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“

Адвокат Валентина Бакалова представи своята нова книга „Новите положения в устройството на територията, благоустройството и кадастъра“

Представянето се проведе на 31 октомври 2019 г. от 18:00 ч., на следното място: Проджект лаб, бул. „Мария Луиза“ № 58, етаж 3. 555555

Събитието беше организирано с подкрепата на Българско общество по строително право,  Българска асоциация за управление на проекти в строителството и Българска асоциация на архитектите и инженерите – консултанти.

Книгата предлага задълбочено изследване на промените в Закона за устройство на територията, приети в периода от 2015 г. до 2019 г. Основен акцент са измененията и допълненията в ЗУТ, обнародвани през 2019 г., както и промените в Закона за кадастъра и имотния регистър от 2019 г.  (обн. ДВ, бр. 41 от 21 май 2019 г.)

снимка

Изложението обхваща актуални въпроси, свързани с административноправния и вещноправния статут на недвижимите имоти в контекста на административнотехническите изисквания на ЗУТ и на специалните закони. Засегнати са промяната на предназначението, урегулирането и застрояването на поземлените имоти, с акцент върху производствата, осигуряващи реализацията на мероприятия на държавата и общините. Разгледани са процедурите по допускане, съгласуване и одобряване на парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура, както и специалните правила за изграждане на линейни мрежи на техническата инфраструктура в и извън границите на урбанизираните територии. Изданието включва и сравнителноправен анализ на актуалната правна уредба на линейните енергийни обекти на техническата инфраструктура и техния вещноправен статут.

 

 

 

Leave a Reply