На 17.05.2018 г. се проведе годишното Общо събрание на Българското общество по строително право

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право се проведе на 17.05.2018 г. от 17:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на БОСП през периода април 2017 г. до май 2018 г. – инж. Адриана Спасова, председател на УС на БОСП;
  2. Одобряване и приемане на Финансов отчет на БОСП за същия период;
  3. Предложения за промени в устава на БОСП;
  4. Освобождаване на членове на УС и избор на нови членове;
  5. Приемане на бюджет 2018 г.;
  6. Вземане на решение за членство на БОСП в Съюза на юристите в България. Приемане на устава на СЮБ и определяне на член на УС, който да представлява БОСП в СЮБ;
  7. Разни.

Leave a Reply