На 03.06.2019 г. ще се проведе годишното Общо събрание на Българското общество по строително право

Годишното Общо събрание на Българското общество по строително право ще се проведе на 03.06.2019 г. от 17:00 ч., на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ № 1, УАСГ, корпус „Б“, зала 311, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Отчетен доклад за дейността на БОСП през периода април 2018 г. до май 2019 г. – инж. Адриана Спасова, председател на УС на БОСП;
  2. Одобряване и приемане на Финансов отчет на БОСП за същия период;
  3. Приемане на бюджет 2019 г.;
  4. Разни.

Leave a Reply