“Арбитраж с повече от две страни по два и повече договора в строителната индустрия“ от д-р Димитър Христофоров Кондев

През м. февруари 2017 г. предстои издаване на книгата “Арбитраж с повече от две страни по два и повече договора в строителната индустрия“ на д-р Димитър Христофоров Кондев. Това е първата книга на пазара, която третира този специфичен вид арбитраж в международния строителен сектор. В книгата си, д-р Кондев анализира правната уредба на международния търговски арбитраж с участието на повече от две страни, установена в арбитражните правилници на най-известните международни арбитражни институции и арбитражни съдилища, както и в арбитражните закони на различни юрисдикции. Книгата също така разглежда договорната уредба на този вид арбитраж в редица международни и местни типови договори за строителство.

За повече детайли относно книгата и как да я закупите, можете да видите тук.

Leave a Reply